سلام. ممنونم كه با من مثل دیگر شهروندان مشهدی ابراز همدردی كردید! امسال بخاطر اوضاع نابسامان فروش بلیط و فیلم های بدرد نخوری كه به مشهد آورده شده بود من فقط بادیگارد و ابد و یك روز رو دیدم بادیگارد و سینما هویزه هم همین اوضاع رو داشت و سه-چهار ساعت توی صف بودیم تا صندلی چسبیده به سن نصیبمون شد و واقعا گردن درد گرفتم از اون روز من كه از این شهر پایتخت مذهبی هیچوقت دل خوشی نداشتم و ندارم و بالاجبار خانواده و كار ، دارم اینجا زندگی میكنم  ولی امیدوارم این شرایط بهبود پیدا كنه و حق به حقدار برسه  من كه از سینماهای مشهد خداحافظی كردم و  دیگه پامو توی سینما نمیذارم بااینكه مشتری همیشگی سینماها بودم..