سلام، من با این نظر موافق نیستم که نحوه بلیت فروشی باعث استقبال نشدن از جشنواره امسال مشهد باشه، چون سال گذشته استقبال از فیلم ابد و یک روز حتی در سینما آفریقا طوری بود که سر صندلی دعوا شد! پس مردم براشون مهمه که فیلم خوب ببینن؛ حتی اگر کیفیت سالن یا نحوه بلیت فروشی مطلوب نباشه....